TH  
 
 

ส่งผ่านหน้าเว็บไซด์ www.ntsmartsms.net

ใช้บริการแบบครั้งคราว จะเป็นการใช้บริการแบบ Prepaid เพียงกำหนดจำนวน Message ที่จะใช้งาน แล้วไปชำระเงินค่าข้อความ SMS ตามจำนวนที่ต้องการได้ที่ศูนย์บริการ NT ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือซื้อบัตร TOT Prepaid เพื่อมาเติมเครดิตข้อความ โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานได้ที่ศูนย์บริการ NT ทุกสาขา แล้วนำ user/password มาใช้งานผ่านหน้าเว็บ www.ntsmartsms.net

 
 

National Telecom Public Company Limited

99, Chaengwattana road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok, 10210
Copyright of National Telecom Public Company Limited by NTsmartSMS

Visitor 1,245,686